FA | EN | RSS

پنج شنبه, 03 اسفند 1396

بالا

فرم هاي سرمایه گذاری متقاضیان عرصه ملی

فرم مشخصات متقاضیان
فرم اطلاعات مورد نیاز برای تهیه پیش طرح های تقاضای سرمایه گذاری
فرم کلیات و جانمایی طرح
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای متقاضیان احداث تاسیسات گردشگری بر روی عرصه ملی