•               انجام کلیه اقدامات لازم به منظور تأمین حفظ نظم و امنیت موزها، گنجینه ها، بناها و مجموعه های تاریخی، فرهنگی و همچنین محل برگزاری مراسم یا همایش های مربوطه و کلیه اماکن و تأسیسات قابل حفاظت سازمان

•               تهیه و تدوین طرح های حفاظتی مورد نیاز بمنظور تأمین حفاظت فیزیکی از اموال منقول و غیرمنقول سازمان

•               ارائه پیشنهادهای حفاظتی جهت انجام بهینه حفاظت از موزه ها، گنجینه ها، بناها و مجموعه های تاریخی-فرهنگی، تپه ها و محوطه های باستانی و سایر آثار تاریخی و فرهنگی منقول و غیرمنقول با اولویت بهره گیری از سامانه های الکترونیکی هوشمند در جهت کاهش نیروهای انسانی ثابت به ریاست سازمان

•               انجام اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی،گردشگران( داخلی و خارجی) و کشف جرم و دستگیری متهمین و مجرمین از قانون و تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی در حوزه استحفاظی

•               انجام اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از سرقت، تعرض و تجاوز به میراث ملی، فرهنگی و صنایع دستی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و فعالیتهایی نظیر تخریب بناهای تاریخی، حفاری غیرمجاز، انتقال،قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز اشیاء و عتیقجات ملی و محموله های تاریخی در حوزه استحفاظی.

•               کنترل بر ورود و خروج اشیاء و اموال تاریخی و فرهنگی و انجام اقدامات حفاظتی در حوزه استحفاظی براساس دستورالعمل های صادره سازمان.

•               انجام وظائف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری در مورد جرائم مشهود در حوزه استحفاظی

•                همکاری با سایر دستگاههای اجرائی مسئول در امور امدادی به هنگام بروز حوادث طبیعی و غیرطبیعی در حوزه استحفاظی براساس دستورالعملهای سازمان

•                برخورد قانونی با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهیزات غیرمجاز، که در جهت تخریب یا سوء استفاده از آثار تاریخی و ملی به کار می رود" نظیر فلزیاب" و ضبط و توقیف اینگونه تجهیزات تا رفع هرگونه اتهام و شبهه و مظنونیت با هماهنگی ناجا و مراجع قضائی وفق مقررات.

 

•               تعامل با سازمانها و مراجع نظامی، انتظامی، قضائی و سایر دستگاهها بمنظور اجرای بهینه وظائف و مأموریتهای یگان

•                نظارت و بازدید کارشناسی از اقدامات حفاظتی در حوزه استحفاظی و انعکاس نواقص و معایب به رئیس سازمان و پیگیری آنها.

•               حفاظت و همراهی محموله های تاریخی و فرهنگی منقول با هماهنگی ناجا

•                اجرای دقیق طرح ها و دستورالعمل ها حفاظتی و انتظامی ابلاغی از سوی ناجا با رعایت اولویتها و برنامه های حفاظتی تعیین شده توسط سازمان.

•               کمک به جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی با هماهنگی سازمان

•               اجرای مصوبات کمیته حفاظت سازمان

•               گشت زنی در حوزه استحفاظی یگان بمنظور حصول اطمینان از برقراری حفاظت و امنیت

•               پیگیری امور خدمات انتظامی گردشگران خارجی در چارچوب ضابط خاص قضائی با هماهنگی و نظارت ناجا

•               اعلام ورود و خروج و همچنین خط سیر ترددی گردشگران خارجی در زمان اسکان آنان به حراست سازمان و ناجا

•               جمع آوری اطلاعات انتظامی مورد نیاز ناجا توسط یگان و هماهنگی و همکاری متنقابل با ناجا و حراست سازمان.

•               همکاری با ناجا و مراجع قضائی در ابلاغ و اجرای احکام قضائی مربوط به سازمان

•               مساعدت و همکاری با نزدیکترین رده انتظامی محل مأموریت در کشف جرائم، در حوزه استحفاظی.

•             انجام مأموریتها و وظایفی که در شرایط غیرعادی در امور امنیتی و انتظامی از سوی ناجا ابلاغ می شود، در حوزه استحفاظی

•             تهیه و تدوین طرح توزیع تسلیحات و تجهیزات انتظامی و مخابراتی برابر جداول مصوب سازمانی و ارائه آن به ناجا جهت تصویب با هماهنگی سازمان

 

پیوند های اصلی