پنجشنبه , 22 آذر 1397 ساعت 12:42

بازدید مدیرکل از بناهای ثبتی شهرستان املش

بازدید مدیرکل از بناهای ثبتی شهرستان املش

پنجشنبه , 22 آذر 1397 ساعت 12:16

بازدید مدیرکل از ساختمان گوهر تاج خانم

بازدید مدیرکل از ساختمان گوهر تاج خانم

پنجشنبه , 22 آذر 1397 ساعت 12:04

بررسی موضوعات میراث فرهنگی شهرستان بندر انزلی

بررسی موضوعات میراث فرهنگی شهرستان بندر انزلی و بازدید از آثار تاریخی

چهارشنبه , 21 آذر 1397 ساعت 10:39

کارگروه گردشگری ماسال

حضور در کارگروه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ماسال

چهارشنبه , 21 آذر 1397 ساعت 10:17

حضور مدیرکل در اداره ماسال

حضور مدیرکل در اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ماسال و بازدید از ساختمان موزه

پیوند های اصلی